โครงการการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
ร่วมกับ
สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปี พ.ศ. 2562
เรื่อง “อนาคตอุดมศึกษาไทยภายใต้บริบทโลก
(The Future of Thai Higher Education in Global Context)”
และการประกาศเกียรติคุณผู้ที่ได้รับยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ
วันที่  24-25 ตุลาคม .ศ. 2562
ณ เดอะ ไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
 

ดาวน์โหลด PROCEEDINGS

ปก กองบรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และสารบัญ

ประวัติและผลงานอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ

ประวัติและผลงานวิทยากร

การนำเสนอแบบวาจา (Oral Presentation)

การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

รายนามผู้ให้การสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ